Iзраїль Якович Акушський
Микола Петрович Брусенцов
Михайло Олександрович Карцев
Випереджаючи час
Iлюстрацiї

Iзраїль Якович Акушський - основоположник нетрадицiйної комп'ютерної арифметики

Iзраїль Якович Акушський народився 30 липня 1911 р. у Днiпропетровську в сiм'ї головного рабина мiста, що став пiсля революцiї вчителем. Ще навчаючись у Московському державному унiверситетi, почав працювати обчислювачем у Науково-дослiдному iнститутi математики та механiки Московського державного унiверситету.

У 1936 р. перейшов на роботу (на посаду молодшого наукового спiвробiтника) до Математичного iнституту iм. В.С.Стєклова.

У 1948 р., коли в Академiї наук СРСР було органiзовано iнститут точної механiки та обчислювальної технiки - IТМ i ОТ, то з Математичного iнституту iм. В.А.Стєклова до нього передали вiддiл, у складi якого була лабораторiя I.Я.Акушського.

У 1954-1956 рр. вiн працював в iнститутi математики i механiки АН КазРСР. Саме в цi роки в нього виникла iдея створення системи числення, що дозволяє прискорити обчислювальний процес в електронних обчислювальних машинах (ЕОМ), реалiзацiї якої вiн присвятив усе наступне життя - системi числення в залишкових класах (СЗК).

Президент АН Казахської РСР, дiзнавшись про бажання вченого повернутися до Москви, не став заперечувати, але захотiв зберегти його участь у роботi академiї. Попросив продовжити керiвництво аспiрантами i проводити консультацiї по роботах в галузi обчислювальної математики й обчислювальної технiки. У 1970 р. I.Я.Акушського було обрано членом-кореспондентом АН Казахстану.

У 1960 р. Акушського запросили очолити розробку ЕОМ у Науково-дослiдному iнститутi дальнього радiозв'язку. Вiн не вагаючись погодився. Для ЕОМ у СЗК була задана рекордна продуктивнiсть - 1,25 млн. операцiй за секунду. Нагадаємо, що в той час продуктивнiсть ЕОМ визначалася десятками тисяч операцiй за секунду.

ЕОМ була створена в короткi термiни i стала успiшно використовуватися в системi протиповiтряної оборони (ППО) країни. Вона випускається промисловiстю i використовується й дотепер, отримавши друге життя пiсля переходу на iнтегральну елементну базу.

У Чехословаччинi пiд керiвництвом Л.Свободи була створена ЕОМ "Епос" з використанням СЗК, але вона мала невисоку швидкодiю i практично не використовувалася.

Академiк С.О.Лебедєв високо цiнував i пiдтримував Акушського. Якось, побачивши його, сказав:
- Я б робив високопродуктивну ЕОМ iнакше, але не всiм треба працювати однаково. Дай вам Бог успiху!

...Але не все складалося так райдужно, хоча ряд технiчних рiшень було запатентовано в таких головних країнах з обчислювальної технiки, як Великобританiя, США, Японiя. Коли Iзраїль Якович уже працював у Зеленоградi, у США знайшлася фiрма, готова до спiвробiтництва по створенню машини, "начиненої" iдеями Iзраїля Яковича i новiтньою електронною базою США. Вже велися попереднi переговори. К.А.Валiєв, директор НДI молекулярної електронiки, готувався до розгортання робiт iз найновiшими мiкросхемами зi США, як раптом Iзраїля Яковича викликали в "компетентнi органи", де без будь-яких пояснень заявили, що "науковий центр Зеленограда не буде пiдвищувати iнтелектуальний потенцiал Заходу!", - i всi роботи було припинено. На жаль, це був не поодинокий випадок, коли грубiсть, неуцтво, iнтриги перетинали дорогу блискучiй технiчнiй думцi та науково-технiчному прогресу, носiєм яких був I.Я.Акушський.

...Iзраїль Якович тяжко переживав смерть Ф.В.Лукiна i припинення робiт над новою машиною. Хоча вiн домiгся можливостi виготовляти дослiдний зразок у Днiпропетровську (це було рiдне мiсто Акушського, i в цьому вiн бачив добру ознаку), тепер його не пiдтримав директор свого ж iнституту. Вiн вирiшив вийти на пенсiю - "дах" АН дозволяв працювати i вдома, iдей йому було не займати, та й учнями вiн не був обдiлений, - за своє життя виховав близько 90 учених, причому понад 10 iз них захистили докторськi дисертацiї!

Вiн працював практично до останнiх днiв. Вже наприкiнцi 1991-го - на початку 1992 р. у нього на столi лежали гранки проблемної статтi про застосування СЗК у надвисоких дiапазонах чисел. На жаль, цю роботу, цей своєрiдний науковий заповiт вiн не встиг завершити.

Вчений помер 2-го квiтня 1992 р. Iм'я I.Я.Акушського назавжди затвердилося як iм'я основоположника нетрадицiйної комп'ютерної арифметики.

На створених пiд його керiвництвом на початку 60-х рокiв ХХ столiття спецiалiзованих обчислювальних пристроях вперше в СРСР i у свiтi була досягнута продуктивнiсть понад 1,0 млн. операцiй за секунду i надiйнiсть у тисячi годин. На основi залишкових класiв ним розробленi методи проведення обчислень у супервеликих дiапазонах iз числами в сотнi тисяч розрядiв. Це визначило пiдходи до рiшення ряду обчислювальних задач теорiї чисел, що залишилися невирiшеними з часiв Ейлера, Гаусса, Ферма.

Iзраїль Якович опублiкував понад 200 праць, що одержали широку популярнiсть у країнi i за кордоном (у тому числi 12 монографiй); має понад 90 винаходiв, багато з яких запатентованi в США, Японiї, Нiмеччинi. Учнями, послiдовниками його є понад 80 кандидатiв i 10 докторiв наук.


Николай Петрович Брусенцов - творец троичного компьютера