English    Русский

Обкладинка книги "Жизнь это дни, которые запоминаются..."

Життя це днi, якi запам'ятовуються...

Вiдповiдальний редактор Борис Малиновський


К., 2017, 288 стор. Книгу видано росiйською мовою

Передмова

Клуб при Київському Будинку вчених спочатку називався "Зустрiчi по п'ятницях" i виник випадково в 1994 роцi за iнiцiативою члена-кореспондента НАНУ Б.М.Малиновського, пiдтриманої групою вчених, в число яких був запрошений i 80-рiчний Микола Михайлович Амосов. Учасники Клубу не ставили завданням зiбрати в Клуб тiльки членiв Академiї. I все ж поява в числi учасникiв М.М.Амосова та iнших вiдомих вчених (П.П.Толочко, Д.В.Затонського, Ю.А.Митропольського, М.В.Новiкова, В.С.Королюка, А.А.Созинова, О.В.Палагiна, В.Г.Нiколаєва та iн.) зiграло ключову роль i дозволило залучати до Будинку будь-яких гостей.

Пiшов з життя Микола Михайлович Амосов - наш клубний керманич - Клуб позбувся людини, яка мала свiй чiткий свiтогляд, зумiв запропонувати iдеологiю майбутнього розвитку України, оцiнюючи подiї поза i всерединi України, висловлювався "не дивлячись на особи" - простiше кажучи - говорив тiльки правду. Його думки i погляди досi злободеннi.

З 2003 року Клуб став називатися Клуб iменi М.М.Амосова при Будинку вчених НАН України.

Членiв Клубу на засiдання привертає:

- Тяга до спiлкування з унiкальними особистостями, можливiсть обмiну думками з найрiзноманiтнiших проблем, iстинний демократизм спiлкування, коли можна висловити будь-яку думку, не будучи осмiяним.

- Можливiсть виходу в свiт людей, якi є яскравими творчими особистостями з оригiнальними поглядами, невичерпними поглядами i вмiннями у своїй професiйнiй дiяльностi.

- Обговорення актуальних питань наукового, культурного життя суспiльства.

- Розширення кругозору, нова iнформацiя, цiкаве спiлкування з колегами.

- Серед небагатьох свiтлих рокiв в нашому складному життi для багатьох найдорожчим є наш Клуб.

Це друге видання Збiрника-альбому, будемо сподiватися, що сформованi традицiї будуть продовжуватися.


К., 2017
© Клуб iм. М.М.Амосова при Київському Будинку вчених НАНУ, 2017
© Оригiнал-макет TravelBook, 2017