Компакт-диск з iсторiї комп'ютерної науки та технiки
"Iсторiя розвитку iнформацiйних технологiй в Українi"

Обкладинка книги "Вiдоме i невiдоме в iсторiї iнформацiйних технологiй в Українi"
Етикетка компакт-диску "Iсторiя розвитку iнформацiйних технологiй в Українi"
Матерiали компакт-диску поданi трьома мовами - українською, росiйською та англiйською у виглядi текстiв, лаконiчного i змiстовного голосового супроводу, фото та кiноiлюстрацiй, - вперше висвiтлюють значний, але маловiдомий внесок України у свiтовий процес становлення iнформацiйних технологiй та вдало доповнюють книгу "Вiдоме i невiдоме в iсторiї iнформацiйних технологiй в Українi".
На компакт-диску вперше наведена хронологiя розвитку комп'ютерної технiки в Українi.
Це дає можливiсть об'єктивно оцiнити роль України в становленнi та розвитку iнформацiйних засобiв та технологiй та залучити до опанування цього напрямку спецiалiстiв та студентiв вищих учбових закладiв.
Програмнi засоби для перегляду матерiалiв компакт-диску зручнi та простi в застосуваннi, надають можливiсть автоматичного режиму перегляду.
Знайомство з матерiалами компакт-диску буде корисним всiм, хто цiка-виться iнформацiйними технологiями.
Обсяг матерiалу та його компонування на компакт-диску дає мож-ливiсть суттєво пiдвищити рiвень викладання iнформацiйних дисциплiн та iсторiї iнформацiйних технологiй в середнiх та вищих учбових закладах України.

На компакт-диску розмiщено експозицiї:
 1. Обчислювальна технiка - iнформатика - iнформацiйнi технологiї. Коротка довiдка.
 2. Забута "розумова" машина професора О.М.Щукарьова.
 3. С.О.Лебедєв - творець першого в континентальнiй Європi комп'ютера.
 4. B.М.Глушков - основоположник iнформацiйних технологiй у Радянському Союзi.
 5. Основоположники промислової системотехнiки.
 6. Пiонери комп'ютеризацiї корабельних радiоелектронних систем.
 7. Першi бортовi ЕОМ ракетно-космiчних комплексiв та їх творцi.
 8. КЛ.Ющенко - основоположник теоретичного програмування в Українi.
 9. В.Є.Лашкарьов - першовiдкривач p-n-переходу в напiвпровiдниках.
 10. Як з мiкроелектронiки вирiс "Силiконовий гай".
 11. M.M.Амосов - основоположник бiокiбернетичних технологiй.
 12. Творцi унiкальних комп'ютерiв - нашi земляки: I.Я.Акушський, М.П.Брусенцов, М.О.Карцев.
 13. НВО "Електронмаш" - первiсток комп'ютерної промисловостi в Українi.
 14. Фотогалерея.
 15. Друкованi видання про внесок України в розвиток комп'ютерної науки i технiки.
 16. Хронологiя розвитку комп'ютерної технiки в Українi.
 17. Пiонери iнформацiйних технологiй в Українi у фотографiях зi звуковими коментарями.
Матерiали експозицiй в основному взято iз монографiй члена-кореспондента НАН України Б.М.Малиновського.

Програмнi засоби i матерiали компакт-диску постiйно оновлюються на Iнтернет-сайтi "Iсторiя розвитку iнформацiйних технологiй в Українi" http://www.icfcst.kiev.ua/museum
Автори диску висловлюють глибоку вдячнiсть корпорацiї "Квазар-Мiкро" за виготовлення та тиражування цього компакт-диску.

©Б.М.Малиновський, ©В.Б.Бiгдан, ©T.I.Малашок