English    Русский

Чи вiдомо Вам ?

Повнiстю увесь роздiл "Чи вiдомо Вам ?", 300 кб
 
Золотi вiхи розвитку iнформацiйних технологiй в Українi

Первiсток комп'ютерного машинобудування в Українi - науково-виробниче об'єднання "Електронмаш"

Вже в 60-тi роки ХХ ст. обчислювальна технiка перетворилася на самостiйний науково-технiчний напрям. Створювалися спецiальнi науково-дослiднi та конструкторськi органiзацiї i пiдприємства з розробки та випуску засобiв обчислювальної технiки.

В 1960 р. на київському заводi "Радiоприлад" (органiзацiя п/я 62) почалося виготовлення обчислювальних машин. Першими цифровими машинами, виробництво яких освоїли на п/я 62, стали керуюча машина широкого призначення КМШП ("Днепр") та електронна машина для розрахунку тканин (ЕМРТ).

1 сiчня 1965 р. на базi окремих пiдроздiлiв п/я 62 було створено Київський завод обчислювальних i керуючих машин (ОКМ). Загальна чисельнiсть працюючих становила 460 осiб. З березня 1965 р. , пiсля передислокацiї пiдроздiлiв, завод розгорнув свою виробничу дiяльнiсть. Ось головнi її вiхи.

1965 р. - триває виробництво першої в СРСР напiвпровiдникової керуючої машини "Днепр".

1966 р. - пiдприємство почало виготовляти машини для iнженерних розрахункiв "МИР".

1968 р. - завершено розробку i розпочато випуск машини "Днепр-2", призначеної для вирiшення широкого кола завдань: планово-економiчних, iнженерних, керування виробничими процесами, обробки даних.

1970 р. - освоєно випуск перших моделей Агрегатованої системи засобiв обчислювальної технiки ("М 3000").

1972 р. - "ОКМ" перетворено на научно-виробничне об'єднання "Електронмаш", при якому створено Науково-дослiдний iнститут периферiйного устаткування (НДIП)..

1973 р. - завершено розробку та освоєно випуск керуючого обчислювального комплексу "М4030".

1974 р. - освоєно випуск ЕОМ "М6000" i "М400".

1976 р. - група спiвробiтникiв об'єднання вiдзначена Державною премiєю УРСР за розробку та освоєння комплексу "М4030" (А.Ф. Незабитовський, С.С. Забара, В.А. Афанасьєв, Е.I. Сакаєв, В.М. Харитонов, Ю.М. Ожиганов, А.Г. Мельниченко).

1978 р.-1989 р. - розробка i випуск десяти моделей мiжнародної системи малих машин (СМ ЕОМ).

1981 р. - за розробку та органiзацiю серiйного випуску обчислювальних комплексiв "СМ-3" i "СМ-4" групi спiвробiтникiв об'єднання присуджено Державну премiю СРСР (А.Ф. Незабитовський, В.А. Афанасьєв, С.С. Забара).

1984 р. - група працiвникiв об'єднання удостоєна Державної премiї УРСР за розробку автоматизованого комплексу дiагностичного контролю складних блокiв електронної апаратури - системи "КОДIАК" (В.П. Сидоренко, М.С. Берштейн, О.Д. Руккас).

1988 р. - завершено розробку персональних комп'ютерiв "Поиск-1" i "Нивка".

Яскравим прикладом, що характеризує творчий стиль колективу заводу, може бути виконання теми "Вихрь" (керiвник О.О. Сладков). У 60-i роки ХХ ст. бурхливо розвивалася радянська космiчна програма: вперше запущено штучний супутник Землi, вперше в космосi побувала людина, почалася пiдготовка до польоту космiчних апаратiв на Мiсяць. Темою "Вихрь" передбачалася розробка системи автоматизацiї випробувань маршових двигунiв космiчних апаратiв, призначених для польоту на Мiсяць. Завдання полягало у збираннi за короткий час (до 300 сек.) великої кiлькостi iнформацiї з датчикiв, установлених на двигунi, i подальшiй її обробцi вже не в реальному масштабi часу.

Ядром системи стала ЕОМ "Днепр".

Роботи над системою були успiшно i вчасно завершенi. Її впровадження дало змогу iстотно скоротити час випробувань маршових двигунiв "лунникiв". I в тому, що СРСР першим здiйснив полiт космiчних апаратiв на Мiсяць, облiт i фотографування його зворотного боку, м'яку посадку апарата на Мiсяць, є i частинка працi вчених, iнженерiв i виробничникiв України.

На жаль, сьогоднi "Електронмаш" iстотно знизив обсяги виробництва засобiв обчислювальної технiки. Проте його керiвникам вдалося зберегти основнi кадри розробникiв ЕОМ, i це є запорукою вiдродження первiстка комп'ютерної промисловостi України.

Iлюстрацiї   ›››