English    Русский

Розвиток мiкроелектронiки

Старт промислової мiкроелектронiки
Вперше в Європi
Ветерани мiкроелектронiки
Партнерство, яке не вiдбулося
Вiтчизняним мiкроелектронним технологiям - бути!
Iлюстрацiї. Додатковi матерiали

Вiтчизняним мiкроелектронним технологiям - бути!

За даними часопису "Future Horizons" засоби мiкроелектронiки якi випускалися в 1989 р. промисловiстю колишнього СРСР, у тому числi України по своїх якiсних показниках наближалися до аналогiчних виробiв на Заходi; серiйний випуск ВIС пам'ятi 64кбiт та 1Мбiт; серiйний випуск ВIС процесорiв 8086 i 80286 вiдповiдно.

Пiдприємства України забезпечували значну частину потреб вiтчизняної приладобудiвної та iнших галузей промисловостi в мiкроелектронiцi.

Мiкроелектронiка сьогоднi визначає рiвень розвитку приладобудування, машинобудування, систем i засобiв вiйськового призначення та бiльшостi iнших напрямкiв технiки. Примiром, iнформацiйнi технологiї без розвитку яких Україна не зможе стати адекватним партнером країн Європи, на 90% залежать вiд стану мiкроелектронiки, засобiв зв'язку - на 80%. Електронне устаткування сучасного лiтака складає вiд 50 до 80% його вартостi. Приблизно тi ж цифри характернi для суднобудування, ракетобудування й iн.

У 1986 р. була прийнята постанова уряду колишнього СРСР про прискорений розвиток електронної промисловостi в 1988-2000 рр. з метою зменшення вiдставання вiд США i Японiї. Постанова передбачала будiвництво 80-ти об'єктiв по розробцi та випуску засобiв мiкроелектронiки на рiвнi кращих свiтових досягнень. Чотирнадцять iз них - в Українi (Київ, Бориспiль, Iвано-Франкiвськ, Запорiжжя, Чернiвцi, Херсон). У Борисполi та Iвано-Франкiвську вже до 1991 р. був виконаний значний обсяг робiт.

Перебудова та розпад Радянського Союзу призвели до майже повного припинення мiкроелектронної промисловостi України. Спад виробництва засобiв мiкроелектронiки за перiод iз 1992 по 1997 р. склав 90% в порiвняннi з рiвнем 1991 р. Якщо в 1991 р. було випущено 316,4 млн. штук IС на суму 500 млн. дол., то в 1996 р. їх випуск склав 8,1 млн. штук на суму 8,7 млн.дол. (за матерiалами Мiнiстерства промислової полiтики).

Перед Україною стає питання: бути або не бути вiтчизнянiй мiкроелектронiцi?

Захiднi країни охоче вiзьмуться постачати (i вже постачають!) Україну електронним устаткуванням, оскiльки самi вони роблять основну ставку саме на цей напрямок науки i технiки, що обiцяє швидке зростання економiки, вiйськової могутностi та величезнi прибули.

З огляду на стан у якому знаходиться Україна, можна тимчасово, поки не вiдновиться економiка, пiти на мiжнародну кооперацiю в областi елементної бази, щоб зберегти приладобудування та iншi галузi промисловостi, якi використовують мiкроелектронiку. Якщо ж пiти далi i розраховувати на постiйну закупiвлю не тiльки елементiв, але i широкого спектру готових виробiв, то в результатi це буде мати важкi наслiдки.

По-перше, буде остаточно перетворений у руїни накопичений майже за пiвстолiття працею старшого поколiння науковий i промисловий потенцiал, що пiдняв Україну до рiвня розвинутих країн. По-друге, доведеться рiзко обмежити розвиток процесу iнформатизацiї в науцi, освiтi, промисловостi, вiйськовiй справi й iнших напрямках через явну нестачу коштiв на закупiвлю дорогого устаткування. По-третє, вiдбудеться (i уже вiдбувається!) значне скорочення робочих мiсць для громадян України. Можна було б зазначити ще цiлий ряд важливих наслiдкiв наступаючого колапсу української мiкроелектронiки.

Невже Україна одержавши самостiйнiсть прийде до такого фiналу?

Використовуючи минулий досвiд i ще збереженi кадри спецiалiстiв у наукових та промислових органiзацiях ще можна повернути процес помирання мiкроелектронiки назад, пiдтримати i розвинути саме цiнне з того, що було в Українi, що вiдповiдає її потребам, її престижу, новому положенню у свiтi.

Першi кроки уже зробленi.

Газета "Свiт" (№27-28, липень 1998 р.), повiдомила:


"Президент України Леонiд Кучма вiдвiдав Iнститут фiзики напiвпровiдникiв Нацiональної академiї наук України, зустрiвся з провiдними науковцями Iнституту. У зустрiчi взяли участь мiнiстри Кабiнету Мiнiстрiв, представники мiнiстерств, президент Нацiональної академiї наук Борис Патон, члени Президiї нацiональної академiї наук, працiвники Адмiнiстрацiї Президента України представники установ та органiзацiй, з якими спiвпрацює Iнститут фiзики напiвпровiдникiв.

Присутнi ознайомились з розробками Iнституту останнiх рокiв та вiдвiдали ряд лабораторiй. Вони переконались, незважаючи на всi труднощi та недостатнє фiнансування, колектив Iнституту працює iнтенсивно, на основi результативних фундаментальних дослiджень з фiзики напiвпровiдникiв здiйснює вагомi науково-технологiчнi розробки в галузi напiвпровiдникового приладобудування, опто- та мiкроелектронiки, електронного матерiалознавства.

Розробленi в Iнститутi прилади та елементи опто- та мiкроелектронної технiки мають свiтовий рiвень, а деякi i перевершують за своїми характеристиками вiдомi аналоги. Особливий iнтерес викликали розробки з бiосенсорики, термометрiї, екологiчного та оптичного приладобудування, принципово нових засобiв вiдображення iнформацiї, сонячної енергетики.

Вiдбулась розмова Президента України з дирекцiєю та провiдними науковцями Iнституту, членами президiї НАН України, змiст якої вийшов далеко за межi суто iнститутських проблем. На думку директора Iнституту Сергiя Свєчнiкова, поширенi твердження про безперспективнiсть розвитку нацiональної електронної промисловостi внаслiдок значного технологiчного вiдставання вiд передових країн свiту позбавленi достатнiх пiдстав.

Таке твердження, додав академiк НАН України, справедливе лише для одного напрямку мiкроелектронiки - розробки надвеликих iнтегральних схем з рiвнем технологiчного роздiлення менше 1 мiкрометра (обсяг завдань з такими вимогами складає не бiльше 20 вiдсоткiв).

У той же час ряд вiтчизняних розробок, у тому числi IФН НАН України, конкурентоспроможнi на свiтовому ринку. Їх масове освоєння промисловiстю могло б дати країнi вагоме збiльшення валютних надходжень, зiграло б значну роль у перетвореннi України у високотехнологiчну державу.

За результатами зустрiчi Президент України дав вiдповiднi доручення уряду. Зокрема, розглянути на урядовому рiвнi запропонованi Iнститутом фiзики напiвпровiдникiв перспективнi напрямки виробництва в державi високотехнологiчних напiвпровiдникових матерiалiв, приладiв i обладнання, розробити заходи для пiдтримки органiзацiї їх серiйного випуску i виходу на свiтовий ринок..."

Символiчно, що першим на захист мiкроелектронiки став iнститут, який носить iм'я його засновника - Вадима Євгеновича Лашкарьова, який першим у свiтi виявив явище p-n переходу в напiвпровiдниках, покладене згодом в основу мiкроелектронiки, яка зароджувалася.

Илюстрацiї