English      Русский

Член кореспондент НАН України Тадеуш Павлович Мар'янович (1932-2014)

9 жовтня 2014 р. пiсля важкої хвороби пiшов з життя ветеран Iнституту кiбернетики iменi В.М.Глушкова НАНУ, видатний вчений в галузi кiбернетики та обчислювальної технiки член кореспондент НАН України Тадеуш Павлович Мар'янович.


Мар'янович Тадеуш Павлович

Тадеуш Павлович Мар'янович народився 25 травня 1932 р. в м.Днiпропетровськ. Його дитячi та юнацькi роки пройшли на батькiвщинi предкiв у м. Хмiльнику Вiнницької областi, де у 1951 р. вiн закiнчив середню школу. Протягом 1951-1956 рокiв навчався на механiко-математичному факультетi Київського державного унiверситету iменi Тараса Шевченка, пiсля закiнчення якого отримав призначення в Лабораторiю обчислювальної технiки Iнституту математики Академiї наук УРСР. З 1964 р. працював в Iнститутi кiбернетики iм. В.М.Глушкова НАН України, де пройшов шлях вiд старшого наукового спiвробiтника до заступника директора.

Його науковi працi присвяченi розробцi i застосуванню комп'ютерної iмiтацiї моделей складних процесiв рiзної фiзичної природи, автоматизацiї проектування нової технiки, розробцi мов високого рiвня.

Т.П.Мар'янович входив до числа найбiльш активних сподвижникiв академiка В.М.Глушкова - основоположника iнформацiйних технологiй, що стають потужними двигунами прогресу людського суспiльства.

В 1965 р. Т.П.Мар'янович очолив створену при вiддiлi теорiї цифрових автоматiв (керував вiддiлом академiк В.М.Глушков) лабораторiю методiв системного моделювання, яка згодом була реорганiзована в науковий вiддiл, що працює до сьогоднiшнього дня. За дорученням академiка В.М.Глушкова у цьому вiддiлi була розроблена i реалiзована на машинах класу М-20 перша в Радянському Союзi програмна система для iмiтацiйного моделювання складних дискретних систем, яка здобула широке застосування в практицi проектування технiчних систем рiзного призначення. У складi авторського колективу циклу робiт з проблем моделювання та стохастичної оптимiзацiї Т.П.Мар'янович у 1973 р. був вiдзначений Державною премiєю УРСР.

В подальшому виконуванi Т.П.Мар'яновичем роботи по створенню iнструментальних засобiв для iмiтацiйного моделювання були розповсюдженi на складнi системи. Результатом цих дослiджень стала реалiзована на машинах класу "БЭСМ" програмна система, що дозволяла iмiтувати процеси функцiонування складних об'єктiв у промисловостi, на транспортi, у ракетно-космiчнiй i вiйськовiй галузях. Впродовж тривалого часу ця система була одним iз основних iнструментiв при проектуваннi технiчних засобiв в обороннiй галузi, зокрема таких, як засоби протиракетної оборони. Т.П.Мар'янович i керований ним колектив виконували також значний обсяг дослiджень з оцiнки якостi функцiонування складних систем у рiзних галузях науки i технiки. Комплекси таких прикладних робiт, виконаних спiльно з росiйськими партнерами, були вiдзначенi Премiєю Ради Мiнiстрiв СРСР в 1981 р. та Державною премiєю Союзу РСР в 1986 р.

Т.П.Мар'янович придiляв значну увагу викладацькiй роботi. На кафедрi Московського фiзико-технiчного iнституту при Iнститутi кiбернетики АН УРСР Т.П.Мар'янович на протязi двох десятилiть за сумiсництвом працював викладачем i виконував обов'язки заступника завiдуючого кафедрою. Кафедра успiшно функцiонує i сьогоднi, пiдготувала кiлька сотень фахiвцiв, бiльшiсть з яких захистили дисертацiї.

Наукова i педагогiчна дiяльнiсть Т.П.Мар'яновича визнанi i високо оцiненi: Заслужений дiяч науки i технiки України, Премiя iменi В.М.Глушкова Президiї НАН України, орден "За заслуги III ступеню", Почеснi Грамоти i iн...

Науковий доробок Т.П.Мар'яновича становить понад 100 наукових праць, опублiкованих у провiдних наукових виданнях.

Наукова громадськiсть, колеги, учнi та друзi щиро сумують за Тадеушем Павловичем i висловлюють спiвчуття його рiдним i близьким.