English      Русский

Пам'ятi академiка Володимира Iллiча Скурiхiна (1926-2014)

17 квiтня 2016 року 90 рокiв вiд дня народження Володимира Iллiча Скурiхiна. Академiк НАН України, лауреат Державних премiй, Заслужений дiяч науки України Володимир Iллiч Скурiхiн - вiдомий вчений в областi системотехнiки та теорiї систем, один з пiонерiв створення автоматизованих систем управлiння, систем автоматизованого проектування, систем автоматизацiї промислового експерименту. Його внесок у становлення i розвиток Кiбернетичного центру НАН України величезний.

Скурiхiн Володимир Iллiч

Володимир Iллiч Скурiхiн народився 17 квiтня 1926 року в м. Вятка Росiйської Федерацiї. Закiнчивши з вiдзнакою в 1947 р Iванiвський енергетичний iнститут, отримав квалiфiкацiю iнженер-електрик за фахом "електрообладнання промислових пiдприємств". У студентськi роки Володимир Iллiч отримав двi першi урядовi нагороди - Похвальний лист Народного комiсарiату електростанцiй СРСР (1943 р.) i медаль "За доблесну працю у Великiй Вiтчизнянiй вiйнi 1941-1945 рр." (1945 р.). Протягом наступних десяти рокiв працював в Iванiвському енергетичному iнститутi, де досконало засвоїв теорiю автоматичного управлiння, пройшовши шлях вiд лаборанта до кандидата технiчних наук, старшого викладача.

У 1958 р. Володимир Iллiч був прийнятий за конкурсом на посаду старшого наукового спiвробiтника вiддiлу спецмашин Обчислювального центру АН УРСР (з 1962 р. Iнститут кiбернетики), де обiймав посади вченого секретаря (з 1959 р.), завiдувача вiддiлом (з 1961 р.). У цей час вiн активно брав участь в роботах по застосуванню машин "Днепр" для автоматизацiї проектування i розкрою деталей корпусу судна на Миколаївському суднобудiвному заводi iм. 61 комунара i зiграв вiдчутну роль в створеннi системи. В результатi були розробленi i впровадженi ефективнi автоматизованi системи проектування "Авангард" i "Контур". Подальший розвиток цi iнтегрованi системи отримали в автоматизованому проектуваннi корпусiв пiдводних човнiв (система "Креслення", 1968-1978 рр.) i в багаторiвневому програмно-технiчному комплексi дослiдного проектування надводних i пiдводних кораблiв, який було вiдзначено Державною премiєю СРСР. Надалi цей досвiд був використаний при створеннi системи автоматизованого проектування об'єктiв енергетичного машинобудування ("Каштан"), паротурбiнних установок АЕС та iн.

У 1965-1967 рр. В.I. Скурiхiн вiдiграв провiдну роль у створеннi першої в нашiй країнi автоматизованої системи управлiння пiдприємством (АСУП) "Львiв" на Львiвському заводi "Електрон". Завдяки колосальнiй працездатностi Володимира Iллiча, його вмiнню органiзувати i довести до кiнця розпочату справу, за два роки була створена система, подiбних до якої в той час ще нiде не було i в якiй був реалiзований ряд принципово нових технiчних i планово-економiчних рiшень. Його внесок був вiдзначений медаллю "За трудову доблесть" (1967 р.).

Величезна робота була пророблена В.I. Скурiхiним i спiвробiтниками його вiддiлу при створеннi систем автоматизацiї обробки експериментальних даних: обробки даних натурних гiдродинамiчних випробувань суден ("Швидкiсть" та "Гелiографа"), систем випробувань створюваних лiтакiв ("Темп", "Вiраж"). У кожнiй з них був зроблений новий крок, який ставив напрямок розвитку iнформацiйних технологiй. У 1970 р. Володимир Iллiч став лауреатом Державної премiї Української РСР.

Накопичений досвiд в створеннi згаданих кiбернетичних систем дозволив В.I. Скурiхiну обгрунтувати в докторськiй дисертацiї науковi основи побудови та розробки комплексних автоматизованих систем управлiння єдиним життєвим циклом автоматизованого проектування, технологiчної пiдготовки виробництва, управлiння виробництвом i випробувань готової продукцiї. У 1970 р. В.I. Скурiхiн захистив в Iнститутi кiбернетики АН УРСР дисертацiю "Принципи органiзацiї та дослiдження деяких класiв автоматизованих систем управлiння i обробки даних" i отримав ступiнь доктора технiчних наук. У 1971 р. призначений першим заступником директора з науки. У 1972 р. йому присвоєно звання професора за фахом "технiчна кiбернетика". У тому ж роцi обраний членом - кореспондентом, а в 1978 р. - дiйсним членом АН УРСР.

Головнi науковi iнтереси В.I. Скурiхiна в наступнi роки - розробка, створення i застосування засобiв обчислювальної технiки для автоматизацiї рiзних процесiв, iнформацiйнi технологiї i їх iнтеграцiя. Академiк Скурiхiн брав участь в органiзацiї пiдготовки та в забезпеченнi управлiння польотом в рамках програми "Союз-Аполлон" в складi Центру управлiння польотами.

Роботи В.I. Скурiхiна вiдзначенi багатьма урядовими нагородами: заслужений дiяч науки, лауреат державних та iменних премiй (академiка С.О. Лебедєва i академiка В.М. Глушкова).

Академiк Скурiхiн - один з перших дослiдникiв, який висунув iдею управлiння об'єктом на основi зворотної моделi. Останнi результати дослiджень в цьому напрямку, орiєнтованi на управлiння в умовах невизначеностi, були представленi на кiлькох Всесвiтнiх конгресах, конференцiях, симпозiумах Мiжнародної федерацiї з автоматичного управлiння (IFAC).

В.I. Скурiхiн - член редколегiї мiжнародного наукового журналу "Управляющие системы и машины" (УСиМ) з дня заснування в 1972 р. З 1982 по 1998 рр. - головний редактор, а з 1999 р. - перший заступник. "УСиМ" - одне з його улюблених дiтищ, якому дуже став у нагодi досвiд його наукової, педагогiчної та iнженерної дiяльностi. Роботу в редакцiї Володимир Iллiч поєднував з керiвництвом вiддiлом i з обов'язками заступника директора Мiжнародного науково-навчального центру iнформацiйних технологiй i систем.

В.I. Скурiхiн пiдготував понад 40 кандидатiв i семи докторiв наук. Вiн зумiв прищепити своїм учням i спiвробiтникам любов до науки i наукової дiяльностi, виховував висококвалiфiкованих фахiвцiв, якi гiдно прийняли естафету наукової школи В.I. Скурiхiна не тiльки в Українi, а й за її межами.

В.I. Скурiхiн - автор понад 250 наукових робiт, в тому числi 12 монографiй i чотирьох навчальних посiбникiв, понад 30 авторських свiдоцтв. Фундаментальнi працi В.I. Скурiхiна активно розвиваються школою, яку вiн створив.

Всi, кому пощастило зустрiтися з ним на життєвому шляху, вiдчути його увагу, участь, дружню пiдтримку назавжди збережуть свiтлу пам'ять про цю людину.