English      Русский

Академiк Володимир Iллiч Скурiхiн (1926-2014)

28 серпня 2014 р. пiсля тривалої хвороби пiшов з життя вiдомий вчений в галузi системотехнiки й теорiї систем, лауреат Державних премiй, Заслужений дiяч науки України академiк НАН України Скурiхiн Володимир Iллiч.


Скурiхiн Володимир Iллiч

Володимир Iллiч Скурiхiн народився у м.Кiров (Росiя) 17 квiтня 1926 р. Закiнчивши у 1947 р. Iвановський енергетичний iнститут, В.I.Скурiхiн протягом десяти рокiв працював у цьому iнститутi. З переїздом до Києва у 1958 р. Володимир Iллiч пов'язав свою наукову дiяльнiсть iз Кiбернетичним центром НАН України, де обiймав посади старшого наукового спiвробiтника, вченого секретаря, завiдувача вiддiлу Обчислювального центру АН УРСР, завiдувача вiддiлу та заступника директора Iнституту кiбернетики iменi В.М.Глушкова НАН України, заступника директора Мiжнародного науково-навчального центру iнформацiйних технологiй та систем НАН України та МОН України.

Науковi iнтереси В.I.Скурiхiна охоплювали широке коло питань стосовно програмного керування, автоматизованих систем проектування та обробки експериментальних даних, комплексних автоматизованих систем управлiння, динамiки виробничих систем, iнформацiйних технологiй. Вiн був автором понад 240 наукових праць, у тому числi 12 монографiй та 4 навчальних посiбникiв. Як вчений в галузi системотехнiки й теорiї систем Володимир Iллiч був науковим керiвником при розробцi багатьох автоматизованих систем управлiння та обробки даних рiзного рiвня i призначення, впроваджених у народне господарство.

Вiн стояв бiля витокiв створення першої в нашiй країнi автоматизованої системи управлiння пiдприємством (АСУП) "Львiв" на Львiвському телевiзiйному заводi, в якiй було реалiзовано низку принципово нових на той час технiчних i планово-економiчних рiшень. Чималi творчi зусилля спрямовував В.I. Скурiхiн на розроблення ефективних автоматизованих систем проектування, якi пiзнiше стали позначатися абревiатурою САПР (системи автоматизованого проектування). Вiн був науковим керiвником робiт зi створення САПР "Авангард", "Контур", впроваджених на Миколаївському кораблебудiвному заводi. В центрi уваги вченого були також проблеми автоматизацiї оброблення експериментальних даних.

В рамках цього напряму вiн керував роботами зi створення систем "Швидкiсть" i "Темп" для обробки даних, отриманих при натурних випробуваннях нових зразкiв технiки морського та повiтряного базування. У складi Центру управлiння польотами академiк Скурiхiн брав участь в органiзацiї пiдготовки та забезпеченнi управлiння польотом в рамках програми "Союз-Аполлон". В.I.Скурiхiн був лауреатом державних премiй УРСР та СРСР (1970, 1984), лауреатом премiй НАН України iменi С.О. Лебедєва (1987) та iменi В.М.Глушкова (1990), удостоєний звання Заслужений дiяч науки України (1981), був депутатом Київської мiської ради народних депутатiв(1985-1987).

В.I.Скурiхiн протягом кiлькох рокiв викладав у Київському полiтехнiчному iнститутi. Пiдготував понад 40 докторiв i кандидатiв наук. Вiн вмiв прищеплювати своїм учням любов до науки i наукової дiяльностi, виховав плеяду висококвалiфiкованих фахiвцiв, якi гiдно понесли естафету наукової школи В.I.Скурiхiна не тiльки в Українi, а й за її межами. Наукова громадськiсть, колеги, учнi й друзi щиро сумують за Володимиром Iллiчем i висловлюють спiвчуття його рiдним та близьким.