Колектив розроблювачiв системи "Автодиспетчер"30 k
Колектив розроблювачiв системи "Автодиспетчер"
1962 рiк

"...Базовими виробництвами на Лисичанськом хiмiчному комбiнатi були виробництво амiаку й азотної кислоти. Дослiдженням цих двох об'єктiв на предмет ефективностi автоматизацiї i використання обчислювальної технiки (яку ще необхiдно створити!) i займалися спiвробiтники фiлiї СКБ-245.
Головна увага була придiлена виробництву амiаку, що являє ланцюжок великих взаємозалежних цехiв - вiд виробництва синтезу-газу, його наступного очищення i синтезу з цього газу амiаку в колонах високого тиску... Якщо врахувати, що метан i кисень при визначених спiввiдношеннях утворюють вибухову сумiш, то неминуче виникала задача надiйного керування i захисту вiд можливої аварiї. Саме для цього об'єкта було вирiшено створити iнформацiйно-керуючу систему, що одержала назву "Автодиспетчер".
Спiвробiтники фiлiї почали дослiдження основних технологiчних процесiв амiачного виробництва, у тому числi їхню алгоритмiзацiю, вибiр способiв керування, визначення вимог до технiчних засобiв системи. У цей час фiлiя СКБ-245 була перетворена у Лисичанську фiлiю Київського iнституту автоматики ЛФIА, якою лишалася формально до 1963 р. - коли була перетворена у Сєверодонецький науково-дослiдний iнститут керуючих обчислювальних машин (НДIКОМ). У цей час у ньому вже працювало понад 600 чоловiк. Багаторазовi передачi фiлiї з однiєї органiзацiї в iншу, природно, заважали роботi, але постiйна пiдтримка керiвництва хiмiчного комбiнату дозволила колективу в цi роки активно працювати по створенню системи "Автодиспетчер"..."
Двохпроцесорний керуючий обчислювальний комплекс CM2M системи СМ ЕОМ Координуюча обчислювальна машина КВМ-1 системи СОУ-1