Обчислювальна машина КВМ-1  30 k
Ферит-транзисторна координуюча обчислювальна машина "КВМ-1" системи "СОУ-1", яка об'єднує машини "МППИ" та "УМ-1" в єдину багаторiвневу систему. 1968 рiк


Напiвпровiдникова цифрова координуюча обчислювальна машина "КВМ-1" є верхньою ступiнню структури системи оперативного керування "СОУ-1". У масштабi окремих пiдприємств i великих виробничих об'єднань "КВМ-1" здiйснює контроль, автоматизує керування технологiчними процесами, вирiшує рiзноманiтнi задачi, пов'язанi з планово-економiчними розрахунками. Маючи великий набiр засобiв обчислювальної технiки, "КВМ-1" дозволяє створювати великi системи збору та обробки виробничої, наукової й економiчної iнформацiї.

"КВМ-1" включає:

- обчислювальний комплекс "ВК-3", призначений для збереження математичної i логiчної обробки алфавiтно-цифрової iнформацiї i видачi результатiв;

- комплекс "КВУ-3" для зв'язку машини з об'єктом керування за вхiдною iнформацiєю i керуючими впливами;

- комплекс пристроїв зв'язку з оператором "КВВ-3" для видачi оперативному персоналу рiзних видiв iнформацiї у формi, зручнiй для сприйняття, i введення в систему командного й iншого видiв iнформацiї.

Усi пристрої машини автономнi i мають свої блоки керування i джерела живлення.

Основнi технiчнi характеристики

ВК-3. Структура команд нуль-адресна, з безпосередньою прямою вiдносною i непрямою адресацiєю i автоматичною адресацiєю команд. Система числення двiйкова. Спосiб подання чисел: з фiксованою i плаваючою комою. Розряднiсть: 25 i 50 двiйкових розрядiв. Швидкодiя до 100000 операцiй/с. Кiлькiсть команд 256.

Машина має систему мультипрограмування i може реагувати на 80 асинхронних запитiв з урахуванням їх прiоритету. Вона забезпечена широким набором службових, текстових, дiагностичних i стандартних програм, а також трансляторами з мов типу МИЛАН (максимальна пiдмножина АЛГОЛ-60) i АЛГЭК (розширення АЛГОЛ-60 для економiчних задач).

КВУ-3 вводить у машину унiфiкованi аналоговi сигнали постiйного струму 0-5 ма, 0-5 В, 0-10 В; електричнi сигнали низького рiвня вiд термопар i термометра опору; унiфiкованi пневматичнi сигнали 0,2-1 кгс/см2; електричнi двохпозицiйнi (релейнi) сигнали постiйного струму; десятирозряднi двiйковi коди; число-iмпульснi сигнали.

"КВУ-3" видає на об'єкт сигнали керування двухпозицiйними виконавчими пристроями; керуючi аналоговi електричнi сигнали напругою 3-5 В (при опорi 0-120 Ом); керуючi аналоговi пневматичнi сигнали 0,2-1 кгс/см2; десятирозрядний паралельний двiйковий код; корекцiю завдань регуляторам.

КВУ-3, пiдключений до одного радiуса зв'язку з обчислювальним комплексом, забезпечує роботу з 4096 каналiв введення i виводу iнформацiї.

"КВВ-3" виконує цифрову iндикацiю значень параметрiв; сигналiзацiю стану устаткування i порушень технологiчного режиму; видачу на екран пульта оператора якiсних i кiлькiсних рекомендацiй з ведення технологiчного процесу i лiквiдацiї порушень; ручне введення чисел в обчислювальний комплекс вiд оператора i з мiсць формування iнформацiї; перiодичний i по виклику оператора двоколiрний друк iнформацiї, результатiв розрахунку i дiй оператора; вивiд iнформацiї з обчислювального комплексу на перфострiчку, введення iнформацiї з перфострiчки i дублювання перфострiчки; введення iнформацiї з дискових i стрiчкових дiаграм i графiкiв; заготiвлю, контроль, дублювання перфокарт i введення iнформацiї з перфокарт у машину; прийом i видачу iнформацiї з каналiв телеграфу.


Технiчнi характеристики машини наведенi з книги "Справочник по ЭВМ и аналоговым устройствам", автори В.I.Грубов, В.С.Кiрдан, Київ, Наукова думка. 1977 рiк.
Колектив розроблювачiв системи Автодиспетчер Обчислювальний комплекс M3000 в системi Сирена