В.М.Глушков, М.В.Келдиш 20 k
Мстислав Всеволодович Келдиш (лiворуч) - президент АН СРСР i
Вiктор Михайлович Глушков. Загальнi збори АН СРСР.
60-i роки ХХ столiття