Розроблювачi машини МППI-1  29 k
Колектив розроблювачiв машини первинної переробки iнформацiї "МППI-1"

"...Розробка "СОУ-1" зажадала величезних зусиль молодого колективу СКБ-245 (пiзнiше НВО "Iмпульс") i треба зауважити - успiх був у наявностi. На Сєверодонецьком приладобудiвному заводi почався промисловий випуск засобiв системотехнiки для керування технологiчними процесами. На вiдмiну вiд обчислювальних машин загального призначення, що випускалися в той час, керуючi машини мали структурнi й архiтектурнi особливостi, що пiдвищують надiйнiсть їхньої роботи, мiстили в собi великий комплекс пристроїв зв'язку з об'єктом, оператором та iн., що у той час нiким не розроблялися i не випускалися. Творцi "СОУ-1" здiйснити їхню розробку, ставши пiонерами в цiй областi.
Ще до завершення робiт над "Автодиспетчером" у фiлiї СКБ-245 почали розробку трирiвневої багатомашинної системи для оперативного керування процесами в промисловостi "СОУ-1". Структура й архiтектура системи випереджали свiй час. Вони були визначенi на основi аналiзу задач по керуванню таким складним територiально розгалуженим багатотонажним виробництвом, як виробництво амiаку. ...Три рiвнi керування вимагали створення багатомашинного комплексу. До складу системи ввiйшли три машини. Машина первинної переробки iнформацiї "МППI" призначалася для збору, нормалiзацiї i первинної переробки iнформацiї, видачi i реєстрацiї миттєвих та розрахункових значень параметрiв керованого процесу, а також тенденцiй їхньої змiни мiсцевому оперативному персоналу. Власне кажучи це був у сучаснiй термiнологiї промисловий контролер.
Система "СОУ-1" у цiлому, випередила свiй час. Сєверодонецьким приладобудiвним заводом було випущено кiлька сотень машин "МППI-1" i "УМ-1", що були використанi в системах керування рiзними об'єктами..."
Двохпроцесорний керуючий комплекс М7000 системи АСВТ-М Ферит-транзисторна машина первинної переробки iнформацiї МППI-1 трьохрiвневої системи оперативного керування виробництвом СОУ-1