Машина первинної переробки iнформацiї МППI-1  19 k
Ферит-транзисторна машина первинної переробки iнформацiї "МППI-1" трьохрiвневої системи оперативного керування виробництвом "СОУ-1". Початок 60-х рокiв ХХ столiття


Машина первинної переробки iнформацiї типу "МППI-1" призначена для використання або в якостi самостiйної машини централiзованого контролю i керування, або першої ступiнi системи оперативного керування технологiчними процесами в хiмiчнiй, нафтопереробнiй, металургiйнiй та iнших галузях промисловостi.

МППI-1 виконує такi операцiї: автоматичний централiзований збiр iнформацiї шляхом програмного опитування датчикiв; математичну обробку поточних значень параметрiв; видачу оператору зведень про стан основного устаткування i реєстрацiю значень поточних i комплексних параметрiв; сигналiзацiю про порушення технологiчного режиму; передачу iнформацiї в iншi пристрої системи оперативного керування.

Машина може працювати в контрольно-iнформацiйному режимi, режимах порадника i дослiджень.

Основнi технiчнi характеристики

До складу машини входить обчислювальний комплекс, пристрiй введення - виводу та вхiдний пристрiй.

Вхiдний пристрiй прив'язується до датчикiв системи ЕАУС безпосередньо; до датчикiв, що мають унiфiкований пневматичний вихiд,- за допомогою електропневмоперетворювача ПЕ-55Ф; до термопар - через перетворювачi ПТ-Т62 i виноснi груповi перетворювачi ГП-16ЕС.

Обчислювальний комплекс призначений для прийому, математичної i логiчної обробки iнформацiї по складених програмах i видачi її в пристрiй введення - виведення.

Вхiдний пристрiй. Кiлькiсть точок контролю: по аналогових входах - 350, по двохiмпульсних входах - 63; по число-iмпульсних входах - 9. Максимальна частота опитування двохпозицiйних датчикiв 1000 опитувань/с. Максимальна частота проходження для число-iмпульсних сигналiв 0,1 Гц. Кiлькiсть точок: сигналiзацiї вiдхилень - 60; реєстрацiї - 128. Швидкiсть друку 10 знакiв/с. Вхiдний пристрiй прив'язується до датчикiв системи ЕАУС безпосередньо; до датчикiв, що мають унiфiкований пневматичний вихiд, через перетворювачi ПТ-Т62 i виноснi груповi перетворювачi ГП-16ЕС; до термометрiв опору - через перетворювачi ПТ-ТС155 i через виноснi груповi перетворювачi ГП-16ЕС.

Обчислювальний комплекс i пристрiй введення - виведення. Система числення двiйкова. Форма подання чисел: 16-розряднi числа з фiксованою комою або числа у виглядi 15-розрядних логарифмiв. Система команд одноадресна. Програми роботи зберiгаються в змiнних касетах статичного нагромаджувача, фiксованi. Швидкодiя: додавання, вiднiмання - 900 операцiй/с; множення, дiлення, добування кореня - 600 операцiй/с. Ємнiсть нагромаджувача: оперативного - 512 26-розрядних слiв; статичного - 4076 26- розрядних слiв i 128 уставок. Пристрiй уведення дозволяє вводити iнформацiю з пульта машини. Вивiд результатiв обробки здiйснюється перiодично або по виклику оператора на стандартному бланку. Вiдхилення кожного з 60 найважливiших параметрiв вiд норми фiксуються за допомогою свiтлової i звукової сигналiзацiї. Швидкiсть змiни значення параметра i напрямок змiни фiксуються на стрiлочному приладi по виклику з пульта. Результати виводяться на перфострiчку.


Технiчнi характеристики машини наведенi з книги "Справочник по ЭВМ и аналоговым устройствам", автори В.I.Грубов, В.С.Кiрдан, Київ, Наукова думка. 1977 рiк.
Керуюча машина широкого призначення Днепр Аполiнарiй Федорович Незабитовський - директор НВО "Електронмаш" з 1965 по 1986 рiк