Модулi ЕОМ "Карат КМ" 21 k
Модулi ЕОМ "Карат КМ"
Пристрiй обмiну i переривання. ЕОМ ряду "Карат" призначенi для розв'язання задач у складi систем опрацювання iнформацiї, керування та контролю.

"...Розроблене у науково-виробничому об'єднаннi "Квант", пiд керiвництвом Вiлена Миколайовича Плотнiкова, сiмейство комп'ютерiв "Карат" - перше у Радянському Союзi одержало широке використання у радiоелектронних системах вiйськово-морського флоту. Вiдмiнною ознакою цих компютерiв була надiйнiсть: найважливiший показник досконалостi комп'ютерiв (електронних обчислювальних машин - ЕОМ) - наробiток на одну вiдмову складав для перших "Каратiв" понад 2 000 годин (майже 100 днiв), а для наступних модифiкацiй понад 10 000 годин (майже 5 рокiв!). На початку 1970-х рокiв цi цифри здавалися фантастичними. Але саме така надiйнiсть була потрiбна для ЕОМ, встановлюваних на судах надводного та пiдводного флоту, що працюють в умовах високої вологостi, значних перепадiв температур, вагового перевантаження. "Карати" витримали iспити - багато зразкiв пропрацювали на кораблях по 10-15 рокiв не маючи жодної вiдмови або збою!
Першi "Карати" були створенi в 1969-1972 рр. Всього в "Квантi" було розроблено 15 модифiкацiй комп'ютерiв сiмейства "КАРАТ". Пiдготовлено програмне забезпечення об'ємом близько 5 млн. команд. За цi роки заводами України i Росiї було випущено близько 2 000 машин! Вони були використанi у системах шiстдесятьох типiв..."