Обчислювальний комплекс ПС-2100  16 k
Високопродуктивний обчислювальний комплекс "ПС-2100" на великих iнтегральних схемах ВIС продуктивнiстю 1,5 млрд. опер./сек. 80-i роки ХХ столiття

"...Повертаючись до створення високопродуктивних геофiзичних комплексiв, що одержали назву "ПС2000" i "ПС3000", слiд зазначити, що в цiй розробцi "Iмпульс" впритул пiдiйшов до створення власної елементної бази, що диктувалося необхiднiстю досягнення швидкостi в один мiльярд операцiй у секунду. Ця задача була реалiзована в комплексi "ПС2100", продуктивнiсть якого складала 1,5 мiльярда операцiй у секунду. Перед цим у 1981 р. держкомiсiї було пред'явлено геофiзичний обчислювальний комплекс "ПС2000" iз продуктивнiстю 200 мiльйонiв операцiй у секунду, побудований за принципом - багато потокiв даних, один потiк команд. Вiн мав до 64 процесорних елементiв, структура взаємодiї яких у процесi обчислень визначалася алгоритмами задач геофiзики.
Створенi комплекси зацiкавили фахiвцiв з космiчного зондування природних ресурсiв Землi, що просунуло "ПС2000" в область космiчних дослiджень i ряд iнших, не традицiйних для "Iмпульсу", областей. У результатi до середини 80-х рокiв ХХ столiття "Iмпульс" поставив на рiзнi об'єкти понад 150 комплексiв "ПС2000".
Розробка наступного геофiзичного комплексу "ПС3000", побудованого за принципом, - багато потокiв даних - багато потокiв команд, - збiглася за часом зi згортанням геофiзичних дослiджень в СРСР, тому цей комплекс не був доведений до серiйного освоєння, i роботи з нього були згорнутi. Така ж доля осягла розроблений комплекс "ПС2100", що мав продуктивнiсть до 1,5 млрд. операцiй у секунду. Унiкальнi параметри для того часу були досягнутi, як за рахунок внутрiшньої структури, обчислювача, що перебудовується, так i за рахунок спецiально розроблених мiкроелектронних компонентiв процесорних елементiв..."
Керуюча машина широкого призначення Днепр Аполiнарiй Федорович Незабитовський - директор НВО Електронмаш з 1965 по 1986 рiк