Вiлен Миколайович Плотнiков  17 k
Вiлен Миколайович Плотнiков. 1970 рiк
Касета процесора комп'ютера "Карат" у розгорнутому виглядi
Касета процесора комп'ютера "Карат" у розгорнутому виглядi. Видно багатокристальнi мiкросхеми "Вардува" (серiя 240). 1971 рiк
В.М.Плотнiков (1930-2000) - головний конструктор сiмейства ЕОМ "Карат". Cамобутнiй художник, знавець лiтератури, театра, музики, любив життя та був доброзичливим до людей, мав дар наукового прогнозування та точної оцiнки перспектив розвитку обчислювальної технiки

"...Розроблене у науково-виробничому об'єднаннi "Квант", пiд керiвництвом Вiлена Миколайовича Плотнiкова, сiмейство комп'ютерiв "Карат" - перше у Радянському Союзi одержало широке використання у радiоелектронних системах вiйськово-морського флоту. Вiдмiнною ознакою цих компютерiв була надiйнiсть: найважливiший показник досконалостi комп'ютерiв (електронних обчислювальних машин - ЕОМ) - наробiток на одну вiдмову складав для перших "Каратiв" понад 2 000 годин (майже 100 днiв), а для наступних модифiкацiй понад 10 000 годин (майже 5 рокiв!). На початку 1970-х рокiв цi цифри здавалися фантастичними. Але саме така надiйнiсть була потрiбна для ЕОМ, встановлюваних на судах надводного та пiдводного флоту, що працюють в умовах високої вологостi, значних перепадiв температур, вагового перевантаження. "Карати" витримали iспити - багато зразкiв пропрацювали на кораблях по 10-15 рокiв не маючи жодної вiдмови або збою!
Першi "Карати" були створенi в 1969-1972 рр. Всього в "Квантi" було розроблено 15 модифiкацiй комп'ютерiв сiмейства "КАРАТ". Пiдготовлено програмне забезпечення об'ємом близько 5 млн. команд. За цi роки заводами України i Росiї було випущено близько 2 000 машин! Вони були використанi у системах шiстдесятьох типiв..."
Розроблювачi ЕОМ "Карат". А.А.Євстратенко, В.П.Донцов, В.М.Плотнiков, В.С.Берковець, М.I.Колеснiченко ЕОМ ряду "Карат". Прилад МР4.21.