Президент i вiце-президент НАН України 27 k
Президент i вiце-президент Академiї наук України:
Борис Євгенович Патон та Вiктор Михайлович Глушков.
Двадцять рокiв напруженої працi разом.
60-i - 70-i роки ХХ столiття
Вiктор Михайлович Глушков Борис Євгенович Патон, Олександр Петрович Александров i Вiктор Михайлович Глушков