Зустрiч в пiдшефнiй школi 30 k
Зустрiч в пiдшефнiй школi з учнями та педагогами, у центрi органiзатор мiкроелектронної промисловостi в Українi, перший директор НДI "Мiкроприлад" i Генеральний директор "Кристал" Станiслав Олексiйович Моральов та Генеральний директор Київського науково-дослiдного iнституту радiоелектронiки КНДIРЕ (тепер НВО "Квант") Iван Васильович Кудрявцев, м.Київ, початок 70-х рокiв ХХ столiття

"...Iвану Васильовичу Кудрявцеву в київський перiод своєї дiяльностi (1958-1975) вдалося створити потужний Науково-дослiдний iнститут радiоелектронiки - КНДIРЕ, пiзнiше Науково-виробниче об'єднання "КВАНТ" який розробляв, проектував i виготовляв найважливiшi радiоелектроннi системи iз застосуванням комп'ютерiв - електронних обчислювальних машин (ЕОМ) - для Вiйськово-Морського надводного та пiдводного флоту СРСР.
За його iнiцiативою iнститут першим у Радянському Союзi розпочав створення комп'ютеризованих корабельних радiоелектронних комплексiв, де використовувалися розробленi за настiйною вимогою I.В.Кудрявцева мiкроелектронна база i спецiалiзованi корабельнi комп'ютери - першi в Українi та СРСР. Комплекси мiстили всi необхiднi технiчнi та програмнi засоби для вирiшення основних завдань на флотi: отримання iнформацiї про навколишню обстановку, керування зброєю, у тому числi ракетною, навiгацiя тощо.
Комплекси повнiстю вiдлагоджувалися в Києвi i вже у готовому виглядi вiдправлялися флоту. Були створенi унiкальнi стенди, що iмiтували корабельну обстановку. Пiзнiше такий пiдхiд, пов'язаний з появою обчислювальної технiки та її можливостями, буде названо системним.
...У 1975 р. Iвана Васильовича Кудрявцева не стало... Через засекреченiсть робiт того часу його iм'я практично невiдоме навiть в Українi, хоча на Заходi про цього фахiвця знали й активно цiкавилися його дiяльнiстю. "Помер видатний органiзатор вiйськової промисловостi СРСР", - оповiстило свiт англiйське iнформацiйне агентство Бi-Бi-Сi..."
Iван Васильович Кудрявцев з донькою Наталкою В.М.Плотнiков, 1960 рiк -  головний конструктор сiмейства спецiалiзованих комп'ютерiв "Карат"