Керуюча машина УМ-1  26 k
Ферит-транзисторна керуюча машина "УМ-1" системи "СОУ-1" для централiзованого контролю й автоматичного керування в системах комплексної автоматизацiї агрегатiв i цехiв хiмiчної, нафтопереробної, нафтохiмiчної, металургiйної й iнших галузей промисловостi. Машина "УМ-1" мала потужний пристрiй зв'язку з об'єктом керування - самий досконалий на той час. 60-i роки ХХ столiття


"Напiвпровiдникова керуюча машина "УМ-1" призначена для централiзованого контролю й автоматичного керування в системах комплексної автоматизацiї агрегатiв i цехiв хiмiчної, нафтопереробної, нафтохiмiчної, металургiйної й iнших галузей промисловостi.

Основне призначення "УМ-1" - оптимiзацiя технологiчних процесiв шляхом розрахунку коригувальних i керуючих впливiв на локальнi системи автоматичного регулювання.

Машина може використовуватися як автономно, так i в складi системи оперативного керування "СОУ-1".

За допомогою "УМ-1" виконуються наступнi операцiї:

- визначення технiчних i економiчних характеристик процесу при його дослiдженнi;

- автоматичний контроль значень технологiчних параметрiв з централiзованою їхньою iндикацiєю, реєстрацiєю i сигналiзацiєю вiдхилень вiд заданих величин; розрахунок комплексних параметрiв i оперативний контроль їхнiх значень;

- розрахунок оптимальних режимiв ведення процесу;

- розрахунок i видача керуючих впливiв на задатчики мiсцевих систем автоматичного регулювання.

У машинi передбачена можливiсть виконання по запитах оператора i рiзних пристроїв машини до 16 не зв'язаних мiж собою програм з автоматичним вибором найбiльш важливого i термiнового запиту, перериванням виконуваної програми для переходу до бiльш важливого i наступним поверненням. Здiйснюється автоматична модифiкацiя команд, причому в кожнiй програмi можна використовувати до 6 модифiкаторiв.

"УМ-1" складається з зовнiшнiх пристроїв (вхiдного i вихiдного), пристроїв введення i виводу та обчислювального комплексу, що поєднує арифметичний пристрiй, оперативнi i постiйнi запам'ятовуючi пристрої i пристрої центрального керування.


Основнi технiчнi характеристики

Структура команд одноадресна.

Система числення двiйкова.

Спосiб представлення чисел: з фiксованою комою.

Розряднiсть: 21 двiйковий розряд.

Швидкодiя 900 операцiй/с (типу додавання).

Кiлькiсть команд 30.

Пристрої введення-виводу забезпечують зв'язок оператора з обчислювальним комплексом i через нього - з автоматизуємим об'єктом i виконують наступнi функцiї: введення iнформацiї (ручний i з перфострiчки) вiд оператора в обчислювальний комплекс; автоматичну реєстрацiю контрольованих параметрiв i розрахункових показникiв; реєстрацiю i цифрову iндикацiю будь-якого параметра по виклику; сигналiзацiю при вiдхиленнi параметрiв вiд заданих значень; сигналiзацiю стану устаткування; контроль самого комплексу i сигналiзацiю про його несправнiсть.

Комплекс зовнiшнiх пристроїв зв'язує "УМ-1" з керованим об'єктом по вхiдним та вихiдним сигналам i включає наступнi канали: аналогових електричних сигналiв вiд датчикiв i перетворювачiв (0-5 В, 0-5 ма) - вiд 16 до 384; сигналiв вiд термопар i термометрiв опору стандартних градуювань - вiд 12 до 256; сигналiв вiд пневматичних датчикiв (0,2-1 кгс/см2) - вiд 8 до 256; позицiйних вхiдних сигналiв - вiд 40 до 720; число-iмпульсних вхiдних сигналiв - вiд 20 до 360; аналогових електричних виходiв (0-5 В) - вiд 2 до 114; аналогових пневматичних виходiв (0,2-1 кгс/см2) - вiд 8 до 128; позицiйних контактних електричних виходiв - вiд 20 до 1140.

Кiлькiсть каналiв вхiдних i вихiдних сигналiв рiзного виду може змiнюватися убiк як збiльшення, так i зменшення з урахуванням вимог об'єкта i потужностi обчислювального комплексу. Можливо також дублювання вхiдних i вихiдних каналiв для пiдвищення загальної надiйностi системи."З книги "Справочник по ЭВМ и аналоговым устройствам", автори В.I.Грубов, В.С.Кiрдан, Київ, Наукова думка. 1977 рiк.
Регiональний геофiзичний обчислювальний комплекс ПС-3000 Керуюча машина широкого призначення Днепр